Transportní Fórum

Pouze pro uživatelé systému Trans

PL  EN  DE  FR  CZ  RU  LT  UA  BG  RO  TRDoprava

Nejsi přihlášen

  

#1 2008-04-29 14:14:24

A.B.
Moderátoři
Místo: Trans.eu, s.r.o.
TransId: 105-1
Příspěvky: 67
Web

Zákazy jízd ČR + SR

Slovenská republika                                                                                                                       

§ 36 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
(1) Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá, na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladným automobilom s prípojným vozidlom
a) v dňoch pracovného pokoja /9/ v čase od 0.00 do 22.00 hodiny,
b) v sobotu od 1. júla do 31. augusta v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

(2) Na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce je od 1. júla do 31. augusta v čase od l5.00 do 21.00 hodiny zakázaná jazda zvláštnym motorovým vozidlám, záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm
a) v posledný pracovný deň pred sobotou alebo pred dňom pracovného pokoja,
b) v deň pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný deň.

(3) Zákaz jazdy podľa odseku 1 neplatí pre
a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov a Slovenskej informačnej služby,
b) vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu,
c) vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia alebo na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych prístrojov v zdravotníckych zariadeniach,
d) vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí alebo železničných vagónov,
e) vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí, najmä na prepravu športových lodí, motocyklov, dostihových koní, vtáctva a kulís,
f) vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách,
g) vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami,
h) vozidlá použité na prepravu tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo na prepravu hospodárskych zvierat.

(4) Vodič je povinný na výzvu policajta hodnoverným spôsobom preukázať použitie vozidla na účely uvedené v odseku 3.

(5) V cestnej premávke okrem premávky na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách je na používanie zvláštnych motorových vozidiel s výnimkou traktorov povinne opatrených tabuľkou s evidenčným číslom potrebné povolenie príslušného okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru (ďalej len "okresný dopravný inšpektorát"), ktorý určí trasu, čas a ďalšie podmienky potrebné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na vydanie povolenia presahujúceho územnú pôsobnosť okresného dopravného inšpektorátu je príslušný krajský dopravný inšpektorát Policajného zboru (ďalej len "krajský dopravný inšpektorát") a na vydanie povolenia presahujúceho územnú pôsobnosť krajského dopravného inšpektorátu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra").

(6) Ministerstvo vnútra môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanovia obmedzenia jazdy aj v inom čase, na iných cestách a pre iné vozidlá, ako aj výnimky z obmedzenia jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, alebo iný verejný záujem.Česká republika

§ 43 Omezení jízdy některých vozidel
(1)   Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vo¬zidlům2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům2) o maximální přípustné hmot¬nosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem
a)   v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu19) (dále jen „den pracovního klidu") v době od 13.00 do 22.00 ho¬din,
b)   v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin,
c)   v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.
(2)   Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozi¬dlům2), potahovým vozidlům2) a ručním vozíkům2) o celkové šířce větší než 600 mm
a)   v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,
b)   v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud
následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,
c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.
(3)  Zákaz jízdy podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá při
a)   kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombi¬nované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci,
b)   nezbytné zemědělské sezónní přepravě,
c)   činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních ko¬munikací,
d)   přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze20), po¬kud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu náklado¬vého prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,
e)   přepravě živých zvířat,
f)   přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,
g)   nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železnič¬ních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100 km,
h) přepravě poštovních zásilek,
i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),
j) živelní pohromě,
k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů,
1) přepravě chemických látek podléhajících teplot¬ním změnám nebo krystalizaci,
m) výcviku řidičů,
n) odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro ve¬řejnou potřebu.
(4)   Odstavce 1 a 2 neplatí pro vozidla vybavená zvláštním světelným zařízením modré barvy a zvlášt¬ním zvukovým výstražným znamením.
(5)  Ze zákazu jízdy podle odstavců 1 a 2 může místně příslušný krajský úřad z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku. Výjimky přesahu¬jící působnost kraje povoluje Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo"). Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.
(6)  Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení výjimky podle odstavce 5.

Offline

 

#2 2009-10-23 16:42:16

S.K.
Moderátoři
Místo: PHUP Ewa s.j.
TransId: 4686-2
Příspěvky: 8

Re: Zákazy jízd ČR + SR

W jakich godzinach zakaz 28.10 ?

Offline

 

#3 2009-10-27 10:22:15

P.F.
Nováček
Místo: ASKENT INTERNATIONAL, s.r.o.
TransId: 148637-2
Příspěvky: 1
Web

Re: Zákazy jízd ČR + SR

v době od 13.00 do 22.00 hodin

Offline

 

Board footer

© Logintrans & R.Andersson
TRANS Evropská dopravní databáze